Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Bestemmingsplan Sudwest-Fryslan: belangrijk voor uw ontwikkelingsplannen

Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân II ter inzage

Vanaf 2 september 2022 ligt het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân II ter
inzage tot en met 12 oktober.

Dit bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de buitengebieden van de
voormalige gemeente Boarnsterhim (deels), Bolsward, Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel.

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf (agrarisch of niet-agrarisch) in het
buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is de komende tijd (circa 10 jaar) bepalend
voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Ook zijn er regels voor bouwen en de omvang en vorm van
het bouwperceel opgenomen.

Een aantal aandachtspunten in het voorliggende plan zijn:
 • Oude bestemmingsplannen worden vervangen door het nieuwe plan. De manier van aanduiden van bouwvlakken bijvoorbeeld is aangepast. Controleer dus hoe dit voor u uitpakt;
 • Bouwvlak agrarische bestemming: denkbeeldige rechthoek van 1.5 ha, binnenplans te vergroten naar 2.0 ha.
 • Uitbreiding van veehouderijen is alleen mogelijk als de stikstofdepositie niet toeneemt;
 • Grondgebonden agrarische bedrijven worden specifiek aangeduid (‘ab’)
 • Niet-grondgebonden landbouw wordt niet toegestaan (intensieve veehouderij), behalve op bestaande locaties;
 • Onderscheid productiegerichte paardenhouderij (fokkerij), en gebruiksgerichte paardenhouderij (pensions en maneges)
 • Paardenbakken specifiek benoemd / bestemd
 • Burger bewoning toegestaan in bebouwing van voormalig agrarisch bedrijf.
 • Compensatiewoningen ter vervanging van voormalige agrarische bebouwing wel mogelijk (ruimte voor ruimte). Nieuwe burgerwoningen in het buitengebied zonder binding met het gebied zijn niet toegestaan.
 • Afwijkingsbevoegdheid om binnen bestaande stelpboerderijen maximaal 3 woningen te realiseren ten behoeve van permanente bewoning.
 • Meer ruimte voor aan huis gebonden beroepen en bed en brochje en lichte bedrijfsmatige activiteiten.
 • Toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische gebouwen , bedrijvigheid uit milieucategorie 1 en 2 wordt daarbij als ruimtelijke goed inpasbaar gezien. Denk aan: bouwbedrijf, houtbewerkingsbedrijf, bedrijfseigen motorvoertuigstalling, manege, installatiebedrijf.
 • Wijzigingsbevoegdheid voor zelfstandige bedrijfsmatige activiteiten die passen in het landelijk gebied (bijvoorbeeld agrarische dienstverlening, groepsaccommodaties, maatschappelijke, zorg- en of recreatieve ontwikkelingen).
Waarom is inzien belangrijk?
Het is van belang dat u nu kijkt of het nieuwe bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor de
ontwikkeling van uw locatie. Is het bouwperceel voldoende groot en hoe is het ingetekend?
In verband met eventuele toekomstige uitbreiding van een veehouderij is het van belang om te
weten of het bedrijf als grondgebonden of niet-grondgebonden (intensief) wordt aangemerkt. Wat
betekenen de regels over stikstofdepositie uw plannen? Wat zijn de mogelijkheden voor
nevenactiviteiten en functieverandering? Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de omgeving van
invloed zijn op uw bedrijf.

Omdat het een voorontwerp is, kan het plan nog eenvoudig worden aangepast. Wanneer het
ontwerpbestemmingsplan eenmaal is vastgesteld, kan het plan alleen door de gemeenteraad
worden gewijzigd. Daarom is het nu het juiste moment om het plan in te zien en zo nodig te
reageren.

Inspraakreactie

Tot en met 12 oktober 2022 kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie sturen naar burgemeester
en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HM te Sneek. De adviseurs van Rombou
kunnen u helpen bij het opstellen van een inspraakreactie.

Zitdag

Op 26, 27 en eventueel 28 september a.s. organiseert Rombou in samenwerking met Flynth en Accon
Avm een zitdag. In een gesprek van een halfuur met een specialist ruimtelijke ordening en milieu
wordt besproken wat het bestemmingsplan voor u betekent. Ook kan tijdens dit gesprek worden
bepaald of het zinvol is om een inspraakreactie in te dienen.

De zitdag is op het Accon AVM-kantoor aan de Simmerdyk 19, 8601 ZP Sneek. Voor het gesprek
worden geen kosten in rekening gebracht.

Vooraf opgeven

Als u zich wilt aanmelden voor de zitdag, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 20 september, contact op te nemen met het secretariaat van Accon AVM Sneek,
telefoonnummer: 088 446 9004. Er wordt dan direct een afspraak ingepland.Download hier de PDF van deze tekst.

Meer berichten