Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

PAS-melding ingediend of nog geen natuurvergunning? Check deze info

Houdt u dieren in een stal/gebouw*? Dan is er meestal sprake van een ‘activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied’ en bent u verplicht een natuurvergunning aan te vragen bij de Provincie. Een veehouderijbedrijf zonder deze vergunning is in principe illegaal.

Welke situatie is op u van toepassing?
 • Heeft u tussen 2015 en 2019 een melding gedaan binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? Onderneem dan nu actie. Check onderstaande informatie bij punt 1.
 • Heeft u een AERIUS-berekening gedaan en bewaard? Check onderstaande informatie bij punt 2.
 • Heeft u nog helemaal geen actie ondernomen? Check dan onderstaande informatie bij punt 3.
 • Beschikt u inmiddels over een vergunning, dan bent u al een stap verder. Ook dan zijn er nog tal van situaties waar onduidelijkheden over zijn. Daar gaan we in deze mail niet op in. Uiteraard kunt u ons wel benaderen voor vragen over uw specifieke situatie.
*Houdt u alleen dieren buiten? Dan geldt geen vergunningsplicht. Dit geldt voor alle diercategorieën.
 1. Heeft u een PAS-melding gedaan?
  Dan ontvangt u of uw gemachtigde een brief van het Ministerie van Landbouw met het verzoek om via de link https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen informatie verstrekken. U heeft tot vrijdag 14 augustus de mogelijkheid om dit formulier in te dienen.

  Wat wil het Ministerie weten?
  • Verificatie van adres en initiatiefnemer van de melding. In het formulier kunt u aangeven of u de juiste contactpersoon bent voor dit proces en of het gebruikte e-mailadres het juiste adres is.
  • Is voor de gemelde activiteit nog toestemmingsverlening nodig? Dit houdt in of er voor uw gemelde activiteit nog stikstofruimte nodig is om uw activiteit uit te kunnen voeren.

   vervolg
   Heeft u het formulier op de website van RVO ingevuld? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging. RVO vraagt op een later moment om aanvullende informatie. Daarbij houdt zij rekening met het volgende:
   1. Als het nodig is om de activiteit te legaliseren, zult u middels een nieuwe brief worden gevraagd om te tonen dat uw activiteit op d.d. 29 mei 2019 aan de volgende voorwaarden voldeed:
    • Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
    • Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
    • Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.
   2. RVO verifieert of de melding is ingediend volgens de destijds geldende regelgeving;
   3. Voor de gemelde activiteiten dient de juiste referentiesituatie inzichtelijk gemaakt te worden, omdat de referentiesituatie zoals die gold onder het PAS (maximale situatie in de jaren 2012-2014) niet langer van toepassing is;
   4. Op een later moment verzoekt RVO om een nieuwe AERIUS-berekening en/of een aanvraag in te dienen. Het rekenprogramma AERIUS Calculator wordt gewijzigd, omdat er inmiddels nieuwe inzichten van toepassing zijn op de te hanteren emissiekengetallen.
     
   De verwachting is dat toestemming voor de gemelde activiteiten op zijn vroegst in 2021 wordt verleend. Gedurende het proces om de melding te legaliseren, vindt geen actieve handhaving plaats op activiteiten die u conform de PAS-melding uitvoert.

  • Advies
   Vul vóór 14 augustus 2020 het formulier in. Deze informatie is later van belang om uw situatie vergund te krijgen.
    
 2. Aerius-berekening bewaard
  De bedrijven met een AERIUS-berekening (stikstofdepositie < drempelwaarde) worden op dit moment niet gelegaliseerd. Het is niet bekend wanneer hier meer informatie over verstrekt wordt.

  Advies
  Wilt u niet wachten op mogelijke legalisatie vanuit de overheid (bijvoorbeeld vanwege uitbreiding, verkoopplannen of verwachting strengere regelgeving in toekomst)? Dan kunt u ervoor kiezen op eigen initiatief een natuurvergunning aan te vragen. Zie voor vervolg bij punt 3.
   
 3. Heeft u nog geen actie ondernomen?
  Twijfelt u of u een vergunning dient aan te vragen? De volgende situaties kunnen van toepassing zijn:
  • De betreffende activiteit (veestapel) bestond op de referentiedata van de Natura 2000-gebieden en is sindsdien ongewijzigd voortgezet (kortom de betreffende activiteit én de milieuvergunning is exact hetzelfde gebleven): voor deze situatie geldt geen vergunningplicht.
  • Is er sprake van een nieuwe of gewijzigde activiteit? Dan wordt op basis van een nieuwe AERIUS-berekening bepaald of een toestemmingsbesluit noodzakelijk is:
   • Blijkt uit de AERIUS-berekening dat er (zonder salderen) geen sprake is van stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j)? Dan is er geen vergunningplicht.
   • Blijkt uit de AERIUS-berekening dat er wel sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur? Dan kunt u kijken naar mogelijkheden voor in- of extern salderen.
   Advies
   Breng uw (referentie)situatie in beeld. Afhankelijk van uw toekomstplannen en wat u verwacht van de ontwikkeling van de regelgeving kunt u besluiten het vergunningstraject op te starten. U kunt ook besluiten te wachten op een eventueel handhavingsverzoek van de provincie. De provincie zal dan eisen dat u niet meer dieren houdt dan het aantal op de referentiedata. Houdt u meer? Dan vraagt u voor dit aantal een vergunning aan. Mogelijk verkrijgt u deze vergunning door emissiebeperkende maatregelen te nemen (intern salderen) of door extern salderen (voorwaarden nu nog niet bekend).

Meer weten? Informatiebijeenkomst
Wij willen u van goed advies voorzien over de omvangrijke en complexe regelgeving inzake de Wet Natuurbescherming. Daarom zijn wij op dit gebied een samenwerking aangegaan met organisatieadviesbureau Rombou. Rombou heeft ruime ervaring met alle aspecten van wet- en regelgeving rondom natuur en milieu. Na de zomerperiode organiseren wij samen met Rombou een informatieavond over deze regelgeving. Hier volgt nog bericht over.

Voor meer informatie en veelgestelde vragen verwijzen wij u naar de website van Bij12. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Roelof van der Veen is onze contactpersoon voor de natuurvergunningen. U kunt hem bereiken per mail: roelof@vanbalenboekhoudburo.nl of telefonisch: 058- 251 92 96.

Meer berichten