Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

GVE-reductieregeling 2017

Vanaf 1 maart 2017 wordt de veestapel in Nederland in het kader van het fosfaatreductieplan 2017 stapsgewijs verkleind. Bij melkveebedrijven betekent dit dat het aantal vrouwelijke runderen teruggebracht moeten worden naar het niveau van 2 juli 2015 minus 4%. Grondgebonden bedrijven zijn uitgezonderd van deze korting van 4%. Let op: (d.d. 17 maart 2017 bekend gemaakt door Van Dam): bedrijven mogen rekenen met de fosfaatproductie op basis van de gemiddelde melkproductie van 2015 in plaats van de vaste norm van 41,3 kilo fosfaat voor een melkkoe. Dit betekent dat de korting van 4% bij een aantal bedrijven toch niet van toepassing is.
 
Niet-melkleverende bedrijven
Bij niet-melkleverende bedrijven dient het aantal vrouwelijke runderen teruggebracht te worden naar het niveau van 15 december 2016 óf (d.d. 17 maart 2017 bekend gemaakt door Van Dam) het gemiddeld aantal GVE's in de desbetreffende maand in 2016 (maandreferentie). Het gemiddelde aantal GVE waarboven deze bedrijven een geldsom opgelegd kunnen krijgen in de maand april, juni, augustus, oktober en december 2017, mag ten hoogste gelijk zijn aan het aantal GVE's op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE's in de desbetreffende maand in 2016. RVO zal bij het berekenen van de op te leggen geldsom uitgaan van de voor de ondernemer meest gunstige situatie.
 
Sterke daling (melk)vee?
Had u als melkleverend bedrijf op 2 juli 2015 meer dan 5% minder rundvee ten opzichte van de periode vóór deze peildatum? En was dit te wijten aan bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, overlijden, dierziekte, vernieling of verbouwing stal of was er sprake van uitscharing? Dan kunt u misschien uw referentieaantal aan laten passen. Hierdoor kunt u meer dieren houden in 2017. Dit dient uiterlijk 1 april 2017 bij RVO gemeld te worden.
 
Voor extra informatie verwijzen u naar de website van RVO via deze link: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/fosfaatrechten
 
Vraagt u zich af of u recht hebt op een hoger referentieaantal? Wij kunnen u helpen om te beoordelen of dit het geval is en de melding voor u verzorgen. U kunt hiervoor zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw adviseur.
 
N.B. Een aantal bedrijven valt niet onder de regeling. Het gaat om:
bedrijven met 5 vrouwelijke runderen of minder.
vleeskalverbedrijven die uitsluitend voor de slacht afvoeren.
niet-melkproducerende bedrijven die sinds 15 december 2016 maximaal 2 vrouwelijke runderen hebben aangevoerd. Ongeacht het aantal aanwezige runderen vallen zij niet onder de regeling.

Cijfers aanleveren bij de bank via SBR
Banken hebben aangegeven vanaf 1 april 2017 behandelingskosten in rekening te brengen voor aanlevering van de jaarcijfers via papier of pdf-bestand. Dit is te voorkomen door de cijfers via een koppeling met SBR (Standaard BedrijfsRapportage) aan te leveren. Per 1 april 2017 stappen wij over naar een ander boekhoudpakket. Hiermee is het mogelijk om kosteloos deze SBR-rapportage aan te leveren bij uw bank. U hoeft dus geen axtra kosten te betalen.

Meer berichten