Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Gecombineerde Opgave 2020

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Gecombineerde Opgave. Een belangrijke opgave, omdat diverse regelingen gerelateerd zijn aan de grond die u opgeeft bij RVO, onder andere de grondgebondenheidseis en de mestplaatsingsruimte. Ons advies: breng tijdig in beeld of u over voldoende grond, fosfaat- en stikstofruimte beschikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u hier nog op anticiperen.
 
Andere aandachtspunten zijn:
 • Internet Explorer kunt u niet gebruiken. De browsers Chrome, Firefox of Edge zijn wel geschikt.
 • Zijn alle grondanalyses nog geldig? Zo niet, dan zo spoedig mogelijk laten bemonsteren.
 • Is uw nummer bij Kamer van Koophandel gewijzigd? Dan dient u te beschikken over een nieuwe e-herkenning. Anders kunt u geen opgave doen! 
 • Nieuw: opgave geproduceerde melk. Binnen de ‘Meststoffenwet’ moet de stikstof- en fosfaatproductie van melkkoeien formeel bepaald worden op basis van de melkproductie in het betreffende kalenderjaar. Bij controle ging RVO/NVWA echter meestal uit van de aan de zuivelonderneming afgeleverde melk. RVO heeft haar standpunt aangescherpt conform de wettelijke voorwaarden.
 • Landbouw als hoofdactiviteit verplicht voor uitbetaling betalingsrechten => let op registratie bij Kamer van Koophandel
 • Huur/verhuur en ruil grond => overdracht betalingsrechten (uiterlijk 15 mei)
 • Vergroeningseisen (o.a. blijvend en tijdelijk grasland) => volgteelten
 • Fosfaatdifferentiatie
 • Stikstofdifferentiatie uiterlijk 15 mei indienen
 • Toeslag jonge landbouwers, Nationale Reserve en agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
 • Definitie natuurterrein
 • Uiterlijk 15 mei indienen bij RVO 
Hulp nodig? Uiterlijk 15 april reactie
Wij kunnen u ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde Opgave (uurtarief € 77,50 excl. BTW). Wilt u gebruik maken van onze diensten, dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 april 2020 bericht van u. Hebben wij uw bemestingsplan en/of de Gecombineerde Opgave in 2020 opgesteld? Dan nemen wij zelf contact met u op.
 
Graag meenemen/aanleveren voor Gecombineerde Opgave:
 • Alleen als u ons niet heeft gemachtigd bij RVO: inlogcodes eHerkenning, TAN-codes, mobiele telefoon of de ‘token’.
 • Definitief bemestingsplan 2019 en prognose bemestingsplan 2020 inclusief de grondanalyses met bijbehorende perceelskaarten. Hebben wij uw bemestingsplan opgesteld? Dan hoeft u dit uiteraard niet mee te nemen.
 • Heeft u een bijzonder staltype (bijvoorbeeld een emissiearme vloer)? Dan graag milieuvergunning checken/meenemen ten behoeve van de RAV-code (Regeling Ammoniak Veehouderij).

Meer berichten