Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Fosfaatrechten per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Dit betekent dat landbouwbedrijven niet méér fosfaat mogen produceren dan ze is toegewezen in fosfaatrechten door middel van een beschikking.
 
Stap 1: Controleren beschikking
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstuurt de beschikking fosfaatrechten in de periode van 3 tot 14 januari 2018. Het is belangrijk om deze beschikking goed te controleren
 
Punten waarop u bij de controle op moet letten:
 • Aantallen dieren op 2 juli 2015
 • Fosfaatruimte
 • Registratie melkkoeien onder diercategorie 120 (weide- en zoogkoeien)
 • Hogere melkproductie door ‘extra melk’: gevoerd aan kalveren, mastitisgevallen, huisverkoop
 • Extensieve bedrijfsvoering in verband met korting op afroming
 • Uitscharing vee op 2 juli 2015
 • Registratie vleesvee onder diercategorie 101 en 102
 • Nieuw relatienummer RVO 
Het goed in beeld brengen van uw eigen situatie, levert u mogelijk extra fosfaatrechten op. Let op: wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw bemestingsplan!  
 
Stap 2: Bezwaar maken tegen de beschikking
Klopt de beschikking fosfaatrechten niet, dan kan er tegen de beschikking bezwaar worden gemaakt binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking.
 
Hulp nodig? 
Voor de controle en eventueel indienen bezwaar hebben wij in ieder geval onderstaande gegevens nodig:
 • Jaaroverzicht 2015 melkfabriek
 • Indien van toepassing: onderbouwing geproduceerde melk in 2015, welke niet geleverd is aan de melkfabriek
 • Bemestingsplan 2015
 • Gecombineerde Opgave 2015
 • Beschikking toekenning betalingsrechten 2015
 • Rundveestaat per 2 juli 2015 en geheel 2015 
Stap 3: Bijzondere omstandigheid of knelgeval
Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als er op 2 juli 2015 met melkvee minimaal 5% minder kilogrammen fosfaat is geproduceerd door:
 • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de 1e graad;
 • diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
 • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
 • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal.
Van een knelgeval is sprake als er een nieuw gestart bedrijf is of doordat de landbouwer tijdelijk minder melkvee heeft gehouden of over minder fosfaatruimte beschikte op 2 juli 2015 door de realisatie van een natuurontwikkelings- of infrastructuurproject.

Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid of knelgeval, dat kunt u dit bij RVO melden. Melden kan vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2018.
 
Stap 4: Uitgeschaard vee
Fosfaatrechten worden automatisch toegekend aan degene bij wie de dieren zijn uitgeschaard. Ondanks het feit dat die persoon niet de eigenaar is, is hij wel de houder van de dieren. Indien de landbouwer op 2 juli 2015 dieren heeft uitgeschaard, kan deze een verzoek insturen om de fosfaatrechten op te hogen. De inschaarder moet wel instemmen met een verlaging van zijn fosfaatrechten. Het verzoek kan vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 worden gedaan bij RVO.
 

Meer berichten