Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

(Ver)huur en ruil van grond

 
Huur/verhuur/ruil van grond
Is er bij u sprake van huur of verhuur van grond of ruilt u grond met een collega en wilt u betalingsrechten verzilveren? Leg dit dan schriftelijk vast middels een Private Overeenkomst (PO). De huur/verhuur dient door beide partijen (huurder en verhuurder) bij de Gecombineerde Opgave worden gemeld.

PO-verhuur
Een PO-verhuur kan alleen maar worden afgesloten tussen actieve landbouwers op 15 mei 2015. Ook de verhuurder dient over een geldige KvK-inschrijving te beschikken en moet recht op toegang hebben.

Natuurbeherende organisaties
Overheidsorganisaties, zoals Staatbosbeheer, provincies en gemeenten zijn uitgesloten van directe betalingen. Met deze partijen kunnen geen PO’s worden afgesloten. Met private natuurbeherende organisaties kan dat wel, mits deze aan de voorwaarden voldoen. Dit is o.a. het geval met Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.

Ruil van grond
Een PO-verhuur is niet nodig bij het ruilen van grond waarbij de geruilde oppervlakte exact gelijk zijn. In situaties bij ‘ongelijke’ ruil zal een PO vaak wel wenselijk zijn. De keuze van één of twee PO’s is van belang voor het intekenen.
Voorbeeld
Een akkerbouwer ruilt met een melkveehouder grond in de verhouding 1:1,5. De akkerbouwer huurt 5 ha grond van de melkveehouder. De melkveehouder krijgt er 7,5 ha voor terug.
In deze situatie kan gekozen worden voor twee opties:
1. Twee PO’s afsluiten. Eén PO van 5 ha met de melkveehouder als vervreemder en één PO van 7,5 ha met de akkerbouwer als vervreemder.
2. Eén PO afsluiten van 2,5 ha met de akkerbouwer als vervreemder.

Bij optie 1 moeten beide partijen twee PO’s indienen. Bij optie 2 hoeft maar één PO te worden gemeld. Wel is dan van belang dat de melkveehouder een apart gewasperceel intekent van 2,5 ha. Immers een PO moet per gewasperceel worden gemeld en de oppervlakte van dat perceel is leidend voor de omvang van de PO.

Advies
Bekijk of PO wenselijk en mogelijk is. Zo ja, handel dan als volgt:
1. Komende tijd afspraken schriftelijk vastleggen (o.a. Private Overeenkomst en grondgebruikersverklaring => zie bijlagen)
2. Bij de Gecombineerde Opgave 2015 melden
3. Tijdens huurperiode premie verrekenen

PO niet mogelijk?
Huurt u grond van een niet-actieve landbouwer (bijv. particulier of natuurorganisatie), dan is een PO niet mogelijk. Advies:
1. Probeer de grond t/m 2018 te huren. Vanaf 2019 heeft iedere hectare dezelfde waarde aan betalingsrecht (ca. € 375 per ha)
2. Afspraken maken inzake:
• Overgang betalingsrechten na einde huurperiode
• Tijdens huurperiode premie verrekenen
• Einde huurperiode voor 2018 => overgangsbetaling verrekenen

Meer berichten