Afspraak plannen?
Bel: 058 - 251 92 96
Bel: 058 - 251 92 96

Definitieve regels derogatie gepubliceerd

 
 De definitieve derogatieregeling is gepubliceerd. Naast de aanscherpingen zijn de knelgevallenregeling voor de 80% graslandeis en de uitzonderingsregeling voor het gebruik van fosfaatkunstmest opgenomen. Aanmelden kan vanaf 1 mei t/m 13 juni. Ook de uiterste datum voor de analyse van de grondmonsters en het opstellen van het bemestingsplan is 13 juni.

Derogatie 2014 t/m 2017
Zoals reeds eerder gemeld, heeft Nederland voor de komende vier jaar weer derogatie verkregen. Inmiddels is een wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ gepubliceerd met daarin de definitieve regels t.a.v. de aanmelding, de 80% graslandeis, de lagere derogatienorm van 230 kg op diverse gronden, het verbod op fosfaatkunstmest, de grondbemonstering en het bemestingsplan.

Aanmelding
Bedrijven die willen deelnemen aan derogatie moeten zich aanmelden in de periode 1 mei t/m 13 juni via mijn.rvo.nl/derogatie ([DIRECT REGELEN] -> [AANMELDEN EN AFMELDEN DEROGATIE 2014]). Bij deze aanmelding hoeft geen oppervlakte opgegeven te worden.

Betaling
Wel moet, evenals vorig jaar, een tarief per ha worden betaald. Het tarief is in 2014 € 6,28 per ha (2013: € 5,53). Het tarief is in klassen van 5 ha opgedeeld, zie voor de tabel de wijziging van de regeling. Het totaalbedrag wordt gebaseerd op de opgegeven oppervlakte bij de Gecombineerde Opgave 2014. Het totaalbedrag wordt in het vierde kwartaal, middels een automatisch incasso, afgeschreven.

Afmelden
Afmelden voor derogatie kan het gehele jaar. Echter bij afmelding na 13 juni 2014 moet het tarief wel worden betaald. Voor de overige jaren is deze datum 15 mei.

80% graslandeis
Een voorwaarde voor derogatie is, dat minimaal 80% van de oppervlakte landbouwgrond in de periode 15 mei t/m 15 september onafgebroken met gras (voor vervoedering) wordt beteeld. Voor bedrijven die in 2014 niet aan deze voorwaarde kunnen voldoen, is een knelgevallenregeling ingesteld.

Knelgevallenregeling
Bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen in 2014 volstaan met minimaal 70% grasland.
  • Het bedrijf heeft in 2013 gebruik gemaakt van derogatie en had minder dan 80% grasland.
  • Het percentage grasland in 2014 is minimaal 70%.
  • Het bedrijf is voor 21 maart 2014 ‘financiële verplichtingen aangegaan voor het telen van een gewas op bouwland, waardoor 80% grasland niet haalbaar is’.
Financiële verplichtingen
De regeling geeft geen duidelijkheid wat valt onder deze ‘financiële verplichtingen’. Op de site van RVO staat hierover het volgende aangegeven:

‘Denk bijvoorbeeld aan facturen van zaaizaad of pootgoed waaruit blijkt, dat u meer dan 20% bouwland heeft en aan contracten van verhuur of verpachting van een deel van uw landbouwgrond’.

Ons inziens zijn ook bestel- of afleverbonnen voldoende om aan te tonen, dat er financiële verplichtingen zijn aangegaan. Wel moet er dan voor meer dan 20% van het areaal zaai- of pootgoed zijn besteld.

Het is ons niet duidelijk op welke manier met de verhuur of verpachting van gronden aan de voorwaarden voldaan kan worden. Ook is nog onduidelijk of huur of pacht van bouwland hieronder kan vallen. Hierover hebben wij vragen gesteld aan RVO.

Aanmelden voor knelgevallenregeling
Bedrijven die gebruik willen maken van deze knelgevallenregeling moeten dit, uiterlijk 13 juni, apart melden via mijn.rvo.nl/derogatie ([DIRECT REGELEN] -> [AANMELDEN VOORZIENINGEN DEROGATIE 2014]). Bij deze aanmelding moeten de bewijsstukken worden toegevoegd waaruit blijkt, dat voor 21 maart 2014 de financiële verplichtingen zijn aangegaan.

230 kg stikstof voor diverse gronden
Vanaf 2014 geldt een derogatienorm van 230 kg stikstof voor lössgronden en voor zandgronden in de provincies, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Verbod op fosfaatkunstmest
Voor derogatiebedrijven is het gebruik van fosfaatkunstmest verboden. Dit geldt voor alle vormen van fosfaatkunstmest, ongeacht de teelt. Fosfaatkunstmest dat voor 1 mei 2014 is aangekocht mag, onder voorwaarden, nog wel in 2014 worden gebruikt.

Mineralenconcentraat geen kunstmest
Mineralenconcentraat dat in de pilot als kunstmestvervanger wordt gebruikt, is geen kunstmest in dit kader. Volgens de huidige regelgeving is dit product dierlijke mest, echter, in de pilot mag dit als kunstmestvervanger worden gebruikt.

Financiële verplichtingen
Het gebruik van fosfaatkunstmest in 2014 is alleen toegestaan, indien het bedrijf voor 1 mei 2014 ‘financiële verplichtingen’ is aangegaan voor de aankoop van fosfaatkunstmest. Hiervan moeten bewijsstukken beschikbaar zijn. Er is niet aangegeven welke bewijsstukken worden bedoeld. Ons inziens zijn ook hier facturen, bestel- en afleverbonnen afdoende.

Aanmelden
Bedrijven die in 2014 fosfaatkunstmest gebruikt hebben of nog gaan gebruiken, moeten dit uiterlijk 13 juni apart melden via mijn.rvo.nl/derogatie ([DIRECT REGELEN] -> [AANMELDEN VOORZIENINGEN DEROGATIE 2014]). Bedrijven die de fosfaatkunstmest na 15 mei gaan gebruiken, moeten stukken meesturen waaruit blijkt, dat de kunstmest voor 1 mei 2014 is gekocht. De overige bedrijven moeten deze bewijsstukken alleen in eigen administratie te bewaren.

Grondmonsters en bemestingsplan
De eisen ten aanzien van de grondmonsters en het bemestingsplan zijn niet veranderd. In verband met de latere aanmelding gelden wel andere termijnen.

Grondmonsters
De grondmonsters met een analysedatum van 1 februari 2010 of later zijn nog geldig voor het jaar 2014. De analyses van nog nieuw te nemen grondmonsters moeten uiterlijk 13 juni 2014 binnen zijn.

Let op bij fosfaatdifferentiatie

Voor grondmonsters die gebruikt worden voor de fosfaatdifferentiatie geldt, dat deze een monsterdatum moeten hebben van 16 mei 2010 of later.

Bemestingsplan
Het bemestingsplan voor het jaar 2014 moet uiterlijk 13 juni 2014 zijn opgesteld.

Aanvullende gegevens
Evenals voorgaande jaren is het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’ verplicht voor derogatiebedrijven. Bedrijven die nog geen ‘Aanvullende gegevens’ hebben ingediend, bijvoorbeeld nieuwe deelnemers, moeten deze uiterlijk 13 juni 2014 indienen.

Alleen voor gronden waarop dierlijke mest aangewend mag worden
In de nieuwe derogatieregeling is aangegeven, dat de derogatie niet van toepassing is op landbouwgronden waarop geen mest aangewend mag worden en waarop niet mag worden beweid. Het gaat hierbij om landbouwgrond en dus niet om natuurterrein, deze tellen immers sowieso niet mee voor de gebruiksnormen.

Onduidelijk
Het is nog onduidelijk of deze gronden wel meetellen voor de ‘normale’ gebruiksnorm van 170 kg stikstof per ha. Hierover zijn vragen gesteld aan RVO. Overigens zijn er maar weinig landbouwgronden waarop geen mest uitgereden mag worden én geen beweiding mag plaatsvinden.

Volgende jaren
De uitzonderingen voor de 80% graslandeis en het gebruik van fosfaatkunstmest zijn alleen van toepassing voor het jaar 2014. De komende jaren gelden deze uitzonderingen dus niet.

Ook de genoemde data gelden alleen voor het jaar 2014. Voor de komende jaren geldt, evenals de voorgaande jaren, de datum van 1 februari. Uiterlijk 1 februari moet dan de aanmelding voor derogatie binnen zijn, de ‘Aanvullende gegevens’ zijn ingediend, de analyses van de grondmonsters beschikbaar zijn en het bemestingsplan zijn opgesteld.

Meer berichten